MIDDEN - DELFLAND

Beleven van Midden-Delfland door mens, plant en dier

De werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging i.s.m. de KNNV afdeling Delfland organiseert op donderdag 10 februari 2011 een mini-symposium waarbij twee onderwerpen centraal staan: de voetpadenstructuur en de inrichting en het beheer van wegbermen, slootoevers, kaden en dijken in Midden-Delfland. De middag wordt gehouden bij Op Hodenpijl en de inschrijving is geopend.

De twee onderwerpen die ter discussie staan zijn:

  • De voetpadenstructuur in Midden-Delfland: Hoe kan de huidige (voetpaden)structuur zowel voor mens, plant en dier versterkt worden? Is er behoefte aan uitbreiding van het aantal (onverharde) paden in Midden-Delfland? Zo ja, waar zouden die gerealiseerd moeten worden?
  • Inrichting en beheer van wegbermen, slootoevers, kaden en dijken in Midden-Delfland. Op bepaalde plaatsen is het beheer niet optimaal; hoe kan de ecologische betekenis en de belevingswaarde voor bewoners en bezoekers versterkt worden? Op welke wijze kan aanpassing van het maaibeleid en concreet maaibeheer tot meer ecologische diversiteit leiden. Voorts dient de vraag beantwoord te worden waar en in welke mate inzaai met inheemse, ter plaatse thuishorende bloemrijke planten gewenst en mogelijk is.

Programma:

13.00 - 13.30  Inloop/ontvangst met koffie/thee.
13.30 - 13.35  Welkom door Ben van der Velde, voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging.
13.35 - 13.45  Opening door de burgemeester van Midden-Delfland, de heer A. Rodenburg.
13.45 - 14.00 
Inleiding door Hein van Bohemen over de betekenis en het beleven van ecologische structuren voor resp. door plant, dier en mens en het belang van ecosysteemdenken in Midden-Delfland.
14.00 - 14.15  Inleiding door Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland over beheer
graslanden Zuidrand en ecologisch bermbeheer (Bestaande en voorgestelde wandelverbindingen in Midden-Delfland; LOP MD 2025).
14.15 – 15.00  De gemeente Midden-Delfland, het Hoogheemraadschap Delfland, Groenservice Zuid-
Holland/Recreatieschap Midden-Delfland, Natuurmonumenten en Vockestaert zijn gevraagd kort een statement over de te bespreken onderwerpen te geven.
15.00 - 15.30  1e discussieronde in twee parallelle groepen.
15.30 – 15.40  pauze.
15.40 - 16.25  2e discussieronde in twee parallelle groepen.
16.25 - 16.55  Plenaire terugkoppeling en conclusies o.l.v. Ben van der Velde.
16.55 – 17.00  Afsluiting door Hein van Bohemen.

Wilt u deelnemen? stuur de volgende informatie naar Hein van Bohemen, adres: Holierhoek 36, 2636 EK Schipluiden, oof e-mail: h.bohemen@kpnplanet.nl

Hierbij geef ik mij op voor het Mini-symposium Beleven van Midden-Delfland door mens, plant en dier op
donderdagmiddag 10 februari 2011.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . .Woonplaats: . . . . . . . . . . . .
Email-adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Te zenden aan: Hein van Bohemen, Holierhoek 36, 2636 EK Schipluiden, of via email:
h.bohemen@kpnplanet.nl

Bron: Persbericht Midden-delfland vereniging en KNNV afd. Delfland.

10 december 2013