MIDDEN - DELFLAND

Blankenburgtunnel Nee!

De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam wil aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De Blankenburgtunnel en de er doorheen lopende zesbaans snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap. Op 7 december 2011 koos minister Schultz voor de Blankenburgtunnel.

Meer informatie op websites:  www.vitaalmiddendelfland.nl en www.blankenburgtunnelnee.nl. Ook op deze pagina worden de belangrijkste activiteiten en publicaties vermeld:


Opluchting vanwege kritische houding Tweede Kamer tegenover keuze Blankenburgtunnel

Rotterdam, 13 december 2011 - Vorige week verkoos minister Schultz van Haegen in het dossier Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) de Blankenburgtunnel boven het andere alternatief voor de nieuwe snelwegverbinding onder de Nieuwe Waterweg, de Oranjetunnel. Natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners waren niet blij met deze keuze vanwege de negatieve effecten op de leefomgeving van de Blankenburgtunnel. In een debat in de Tweede Kamer gisteren bleek dat een groot aantal politieke partijen eveneens kritisch staat tegenover de bestuurlijke voorkeur voor de Blankenburgtunnel.

Een groot aantal oppositiepartijen liet weten meer te voelen voor de Oranjetunnel omdat deze snelweg beter inpasbaar is en niet door een kwetsbaar landschap gaat zoals de Blankenburgtunnel. Het tracégebied van de Blankenburgtunnel ligt in het Midden-Delfland gebied tussen Vlaardingen en Msassluis. Dit gebied is van grote waarde voor de leefbaarheid in de regio en is van belang voor natuur en recreatie. Er bestaat daarom veel weerstand tegen de weg vanuit bewoners en natuur- en milieuorganisaties. Ook de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Midden-Delfland en Delft verzetten zich fel tegen de Blankenburgtunnel.

Minister Schultz koos voor de Blankenburgtunnel vanwege de gunstigere verkeerseffecten en de lagere kosten die uit het onderzoek van het ministerie naar voren kwamen. Dit onderzoek is echter omstreden: er werd al vanaf het begin van het besluitvormingsproces veelvuldig kritiek geuit op de beperkte scope en het ontbreken van informatie. De focus is puur verkeerskundig en ligt zeer sterk op de Beneluxtunnel waardoor de effecten van de NWO op het gehele infrastructurele netwerk onderbelicht zijn gebleven. Dit zou waarschijnlijk in het nadeel van de Oranjetunnel werken. Ook is er nooit een onderbouwing van de ingeschatte kosten gegeven, waardoor niet duidelijk is of de genoemde bedragen wel realistisch zijn. De Tweede Kamer was dan ook zeer kritisch over de keuze van minister Schultz en wil opheldering over de wijze waarop zij een afweging tussen de varianten gemaakt heeft.

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer in januari nader te informeren over het doorlopen proces en de beslisinformatie die ten grondslag ligt aan haar bestuurlijke voorkeur voor de Blankenburgtunnel. Daarna volgt een debat tussen de Tweede Kamer en de minister over de NWO. Dan zal blijken of de Tweede Kamer al dan niet instemt met de bestuurlijke voorkeur van de minister. Natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners zijn opgelucht over de kritische houden van de Tweede Kamer, zij hopen dat de minister alsnog terug zal moeten komen op haar keuze voor de Blankenburgtunnel.

13 december 2011. Persbericht: Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet.


Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel
Ruim 300 actievoerders uiten hun grote zorgen richting Tweede Kamerleden

Rotterdam, 10 december 2011- Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben vanochtend uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen om de Blankenburgtunnel aan te leggen, 'ge-bermrecreëerd'. Was het in de jaren '60 nog een leuk tijdverdrijf, nu verwezen de actievoerders hiermee naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft afgelopen week aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er wat haar betreft in 2020 ligt.

Op 7 december heeft minister Schultz van Infrastructuur haar voorkeur uitgesproken voor de Blankenburgtunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Als zij de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door laten gaan, zal recreëren in Vlaardingen en Maasluis worden zoals het in de jaren zestig was: met zijn allen 'gezellig' auto's kijken vanuit de berm.
Vlaardinger Willem Kwakkelstein: "We geven de strijd nog niet op. Maandag spreekt de Tweede Kamer over de plannen van Schultz van Haegen. Met onze actie vanochtend, een gezamenlijke actie van zowel bezorgde omwonenden als natuur- en milieuorganisaties, hebben wij meer dan duidelijk gemaakt dat elk draagvlak ontbreekt voor de aanleg van deze tunnel en snelweg. We gaan ervan uit dat onze volksvertegenwoordigers dit signaal serieus nemen."

Actie

Bij de actie vanochtend waren ruim 300 mensen aanwezig. Vanuit de berm luisterden zij naar onder meer naar bijdragen van Remi Poppe, van Groeiend Verzet, Burgemeester Bruinsma van Vlaardingen, boswachter Dirk Kunst van Natuurmonumenten en een muzikaal optreden van Jochem van Abel die allen het belang van Midden-Delfland benadrukten voor de recreatie, de natuur en de gezondheid van omwonenden. Remi Poppe van Groeiend Verzet:" Een tunnel met snelweg door dit gebied zet ons vijftig jaar terug in de tijd. Dat was de tijd dat we alleen maar mochten werken en de harde werkers maar in de berm van de weg moesten recreëren." Susanne Kuijpers van Milieufederatie Zuid-Holland: "De snelweg is een ramp voor het gebied, de zogenaamde inpassing waar de minister wat geld voor zegt uit te trekken verandert daar niets aan".


Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel, foto Milieufederatie Zuid-Holland

79% van omwonenden maakt zich zorgen over kwaliteit leefomgeving

Uit een onderzoek dat TNS NIPO uitvoerde in opdracht van Natuurmonumenten blijkt dat maar liefst 79% van de omwonenden zich grote zorgen maakt over de kwaliteit van hun leefomgeving door onder meer de plannen voor een nieuwe snelweg en tunnel in hun woonomgeving. De meeste zorgen maken de respondenten zich over de aanleg van weer een nieuwe snelweg, het toenemend verkeer, de luchtverontreiniging en de afname van groen en natuur in hun omgeving. Suzanne Klaassen, campagneleider Natuurmonumenten: " Opvallend is dat vrijwel alle respondenten, 97%, het belangrijk vindt dat er voldoende en goed bereikbaar groen op korte afstand aanwezig is. Met de aanleg van de Blankenburgtunnel verdwijnen veel van deze recreatiemogelijkheden en is recreëren in de berm helaas nog de enige oplossing voor de mensen in Vlaardingen Maassluis."

Blankenburg- of Oranjetunnel

Om de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam op te lossen, wil de overheid een extra verbinding aanleggen tussen de snelwegen A20 en A15. Dat wordt een tunnel onder de Nieuwe Waterweg en een nieuw stuk snelweg. Naast de door de minister geprefereerde Blankenburgtunnel, werd ook de Oranjetunnel als alternatief onderzocht. De Blankenburgtunnel is door het zuidelijk deel van Midden Delfland gepland, de laatste groene oase tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een bijzonder gebied en een prachtig landschap met grote cultuurhistorische waarde. De Oranjetunnel, 8 kilometer westelijker, is beter inpasbaar en heeft minder negatieve gevolgen voor de leefomgeving.

10 december 2011. persbericht: Groeiend Verzet, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Milieufederatie Zuid-Holland


Oranjetunnel versterkt hele regio; Blankenburgtunnel slechts bypass

De Oranjetunnel biedt structureel de beste versterking voor de regio Rotterdam-Den Haag. De Blankenburgtunnel is niet meer dan een bypass voor de Beneluxtunnel en biedt lokaal slechts tijdelijk een oplossing voor de verkeersdrukte bij de Beneluxtunnel. Dat is de conclusie van de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en Schiedam. Zij betreuren het besluit van minister Schultz van Haegen die vandaag haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel met een zesbaanssnelweg door het unieke natuurgebied Midden-Delfland. De vier gemeenten pleiten voor het behoud van dit gebied als ‘groene long’, die de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio versterkt. Hierbij weten zij zich gesteund door een scala aan belangenorganisaties en bewonersgroeperingen. De gemeenten geven zich niet gewonnen en rekenen op kritische vragen van Tweede Kamerleden aan de minister over deze miljardeninvestering.

Op 12 december bespreekt minister Schultz van Haegen in de Tweede Kamer haar voorkeur voor een extra oeververbinding. Gemeenten rekenen erop dat de Tweede Kamerleden de minister kritisch bevragen over het besluitvormingsproces, over het beperkte onderzoekskader en de kostenberekeningen.
Gebrek aan draagvlak De Tweede Kamer heeft de minister opgelegd de besluitvorming in te richten volgens de adviezen van de Commissie Elverding. De gemeenten vinden dat geen recht is gedaan aan de uitgangspunten van deze commissie. Door belanghebbenden ingebrachte en breed gedragen oplossingen zijn namelijk niet in de verkenning betrokken.

Beperkte vraagstelling

De gemeenten vinden het teleurstellend dat de afweging tussen de Oranje- en Blankenburgtunnel verricht is vanuit een zeer beperkte vraagstelling en een veel te krappe onderzoekscope. Deze aanpak leidt automatisch tot een gunstigere boordeling van de Blankenburgtunnel. De gemeenten pleiten voor een vergelijking van de alternatieven op zowel verkeerskundige, als op ruimtelijke én economische functies, zodat een integrale afweging tussen beide tunnels gemaakt kan worden.

Kostenberekening

Daarnaast klopt de vergelijking op kosten niet. De kosten voor de inpassing van de Blankenburgtunnel en kosten voor maatregelen die de inpassing verzachten, staan niet op de balans. Zo worden de werkelijke kosten van de Blankenburgtunnel niet zichtbaar en komt deze tunnel kostentechnisch gunstiger uit ten opzichte van de Oranjetunnel.

Blankenburgtunnel verplaatst file en tast leefbaarheid aan

De vier gemeenten zijn van mening dat de Oranjetunnel structureel de beste versterking biedt voor de regio. De Blankenburgtunnel is slechts een tijdelijk lapmiddel, waarmee de verkeersdrukte rondom de Beneluxtunnel weliswaar tijdelijk verlicht wordt, maar waardoor de filedruk verplaatst naar de noordzijde van de Rotterdamse Ruit (A20), naar de A4 Schiedam-Den Haag en naar de A15 bij de aansluiting met de N57/Harmsenbrug. Verder leidt de aanleg tot grote aantasting van het unieke Midden-Delflandgebied en tot veel schade aan de leefbaarheid en het milieu. De onderzoekscores voor landschap, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, bodemkwaliteit en volksgezondheid zijn bij de Blankenburgtunnel allemaal negatief. De Oranjetunnel scoort juist positief voor wat betreft het totaalbeeld van alle verkeerseffecten in de regio en ook qua impact op landschap, milieu en omgeving.

07-12-2011, gezamenlijk persbericht van de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en Schiedam


Blankenburgtunnel: de varianten

Er zijn 3 tracé varianten in beeld voor de Blankenburgtunnel. Bij iedere variant wordt een korte en een lange tunnel onderzocht. Op de tekening staan rode streepjes bij het einde van de korte tunnels.

Bij een korte tunnel zal dwars door het landschap een 2 x 3 baans autosnelweg aangelegd worden. Van de Zuidbuurt blijft dan niets meer over. Bij de langere tunnelvarianten zal de tunnel net ten noorden van de Zuidbuurt boven komen. Er is een afstand van ongeveer 300 meter nodig tussen de A-20 en de tunnelmond ivm de voorschriften uit de Tunnelwet. Bovendien zal er bij de tunnelmond een kanteldijk van 10 meter hoog moeten worden aangelegd waar de 2 x 3 rijstroken overheen moeten. Een kanteldijk is noodzakelijk om te voorkomen dat de polder onderloopt bij een lekke tunnel.

Blankenburgtunnel: drie varianten
Blankenburgtunnel: varianten (bron: www.groenlinks.vlaardingen.nl)

Op 7 december 2011 koos minister Schultz voor de Blankenburgtunnel, de variant die loopt langs de Krabbeplas-west (de meest rechtse op de kaart). Dit betekent volgens de minister dat de weg niet dwars door maar langs het weidelandschap tussen Vlaardingen en Maassluis gaat lopen. Met de keuze wordt bovendien het Volksbos gespaard, aldus Schultz.

Bron: website: http://www.blankenburgtunnelnee.nl/ 


ZoekgebiedNieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Schultz kiest voor Blankenburgtunnel

Den Haag – Om de verkeersdruk op de Rotterdamse snelwegen het hoofd te bieden, moet een nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg, de Blankenburgtunnel, worden aangelegd. De voorkeur voor dat tracé heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdag bekendgemaakt.

De minister liet onderzoek doen naar diverse tunnelvarianten. Uiteindelijk kwamen 2 tracé's als voornaamste optie bovendrijven: de westelijk gelegen Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, die dichterbij de bestaande Beneluxtunnel staat ingetekend. "Van alle varianten lost de Blankenburgtunnel het beste de verkeersproblemen op. Bovendien is deze tunnel zo'n 800 miljoen euro goedkoper”, aldus de minister in een toelichting. Zij zegt voor een goede inpassing van de weg zo'n 150 miljoen euro extra uit te trekken. Daarmee komen de kosten van de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) uit op 1,2 miljard euro. Hiervan wordt 300 miljoen euro betaald uit tol, aldus de minister.

Tot 6 euro tol

Een ritje door de nieuwe Blankenburgtunnel gaat de automobilist naar verwachting 2 euro tol kosten. Vrachtwagens betalen ongeveer 6 euro tol. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag laten weten.

Varianten

Voor de Blankenburgtunnel lagen drie varianten op tafel. Schultz kiest voor de 'gele' variant die loopt langs Krabbeplas-west. Dit betekent volgens de minister dat de weg niet dwars door maar langs het weidelandschap tussen Vlaardingen en Maassluis gaat lopen. Met de keuze wordt bovendien het Volksbos gespaard, aldus Schultz. De NWO sluit aan op de A15 en de A20. Het tracé moet de Beneluxtunnel ontlasten en zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Steun

De aanleg van de Blankenburgtunnel kan rekenen op steun van een meerderheid van de betrokken lokale overheden, zoals de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden. Ook Havenbedrijf Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven zijn voorstander van de tunnel.

Milieuorganisaties als Natuurmonumenten, bewonersorganisaties en onder andere de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn tegen de Blankenburgtunnel omdat die natuur en de leefbaarheid in het gebied zou aantasten. Zij pleiten voor de Oranjetunnel. Ook de ANWB vindt dat een beter alternatief.

D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn tegen het aanleggen van de Blankenburgtunnel in de Rotterdamse regio. De snelwegtunnel onder de Nieuwe Waterweg tast volgens beide partijen natuurgebied aan.

7 december 2011. De Stentor


Schultz offert schaars groen op voor Blankenburgtunnel

Rotterdam, 7 december - Vandaag heeft minister Schultz van Haegen haar voorkeur uitgesproken voor de Blankenburgtunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Onbegrijpelijk, vinden natuur- en milieuorganisaties samen met vele betrokken bewoners. De Blankenburgtunnel vernietigt het belangrijke natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland en is bovendien slechts een tijdelijke oplossing die het fileprobleem alleen maar verplaatst. De leefbaarheid in Vlaardingen en Maassluis zal door de Blankenburgtunnel ernstig aangetast worden.

Er is veel weerstand tegen de Blankenburgtunnel. Het tracé van deze zesbaanssnelweg loopt namelijk dwars door het open en groene gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. De leefbaarheid staat hier al zwaar onder druk door de bestaande snelwegen en industrie waardoor de steden omringd worden. Nog een snelweg erbij die dwars door het natuur- en recreatiegebied en het cultuurhistorische landschap gaat is een stap te ver, vinden Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet. Zij staan hier niet alleen in, er zijn al meer dan 34.000 handtekeningen tegen de weg verzameld en ook de gemeenten op of nabij wiens grondgebied het tracé ligt verzetten zich fel. Het ontbreken van draagvlak weerhoudt minister Schultz er blijkbaar niet van toch voor de Blankenburgtunnel te kiezen.

Volgens het ministerie zou de nu afgevallen variant van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de Oranjetunnel, duurder en minder efficiënt zijn in het oplossen van de files. Of dat daadwerkelijk zo is staat ter discussie. Het College van Rijksadviseurs bracht enkele maanden geleden een advies uit waarin zij stelden dat de Oranjetunnel een grotere bijdrage zou kunnen leveren aan een robuust verkeersnetwerk. Het huidige onderzoek is echter ontoereikend om tot een volwaardige vergelijking tussen de tunnels te komen. De mogelijkheden van de Oranjetunnel zijn tot op heden onderbelicht gebleven. Andere aanpakken van de files, zoals een regionale spitsheffing, zijn niet onderzocht.

Met de keuze voor een Blankenburgtunnel is het einde van de fileproblemen nog lang niet in zicht. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat de A20 en de A4 door de Blankenburgtunnel overbelast worden. De aanleg van nog meer asfalt ligt daardoor op de loer, vrezen de milieuorganisaties. Zij hopen dat de Tweede Kamer, die zich volgende week over de beslissing van de minister zal buigen, het niet zo maar zal toestaan dat de minister miljarden gaat uitgeven aan een project dat de files niet oplost en desastreuze gevolgen heeft voor natuur, milieu, recreatie en leefbaarheid.

Bron: 7 december 2011. Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet


Vraagtekens bij kosteninschatting Oranjetunnel

Rotterdam, 5 december - Over een paar dagen zal minister Schultz van Haegen een voorkeursbeslissing nemen voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO): wordt het de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel? De kosten van deze nieuwe snelweg onder de Nieuwe Waterweg zullen een belangrijke rol gaan spelen in de afweging. De geschatte kosten voor de Oranjetunnel, die miljarden bedragen, lijken echter onrealistisch hoog te zijn in vergelijking met de kosten van bestaande, vergelijkbare tunnels.

In de kosteninschatting in het concept Hoofdrapport Plan-MER NWO worden de investeringskosten van de Oranjetunnel geraamd op 1,6 tot 2,4 miljard euro. Inpassingsmaatregelen zijn hier nog niet bij inbegrepen. De Oranjetunnel zal aangelegd gaan worden in de vorm van een circa 2,5 km lange boortunnel met twee tunnelbuizen met beiden twee rijstroken. Een onlangs aanbestede boortunnel die ook uit twee tunnelbuizen met ieder twee rijstroken bestaat, is de Sluiskiltunnel. Deze tunnel van ruim 1 km is in 2010 voor 210 miljoen euro aanbesteed. De totale kostenraming voor deze tunnel, inclusief aansluitingen op het bestaande wegennet, inpassingsmaatregelen, grondverwerving, tunnelveiligheidsmaatregelen etc. bedragen 300 miljoen. Hierbij vergeleken lijken de kosten voor de Oranjetunnel buitenproportioneel hoog.

Een andere tunnel die net als de Oranjetunnel uit twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken bestaat, is de Westerscheldetunnel. De investeringskosten van deze tunnel van 6,6 km bedragen 750 miljoen euro (prijspeil 1996). Aanvullende maatregelen zoals de aanleg van aan- en afvoerwegen zijn hierbij inbegrepen. Daarnaast zijn er nog vele voorbeelden van andere boortunnels die bij lange na niet zo duur zijn als de Oranjetunnel, zoals de Groene Harttunnel van de HSL (7,2 km, 600 miljoen euro) en de Statenwegtunnel van de Randstadrail (2,4 km, 400 miljoen euro). Waarom de investeringskosten voor de Oranjetunnel in de studie naar de NWO zo hoog zijn ingeschat, is onduidelijk. Een onderbouwing van de opgegeven kostenschattingen ontbreekt namelijk.

Het veel te hoog inschatten van de kosten van infrastructurele projecten is geen uitzondering: onlangs bleek nog dat A4 Delft-Schiedam voor de helft van het geraamde bedrag aanbesteed kon worden, wat een meevaller van 300 miljoen euro opleverde. Ook VVD-er Charlie Aptroot liet onlangs weten dat marktpartijen met goedkopere en vaak betere oplossingen kunnen komen dan de berekeningen die Rijkswaterstaat maakt. Een te hoge kostenschatting voor de Oranjetunnel kan dit alternatief ten onrechte benadelen ten opzichte van het andere alternatief voor de NWO, de Blankenburgtunnel.

Bron: 5 december 2011. Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland


Datum van tunnelkeuze onduidelijk

De datum waarop minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu haar voorlopige voorkeur voor de Blankenburg- of de Oranjetunnel uitspreekt, staat niet langer vast. Aanvankelijk werd bericht dat op woensdag 7 december een keuze bekend zou worden gemaakt.

Een woordvoerder van het ministerie laat vrijdag desgevraagd weten dat er nog eens goed naar de zaak moet worden gekeken. Daarom is het niet zeker, wanneer de beslissing van de minister bekend wordt gemaakt.

Woensdag 30 november kozen regionale overheden, die betrokken zijn bij de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, in hun advies aan de minister voor de Blankenburgtunnel, versie Krabbeplas West. Dit Regionaal Bestuurlijk Overleg bestaat uit bestuurders van onder meer Stadregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland.

Dat de keuze tussen de Blankenburg- en de Oranjetunnel een complex vraagstuk is, bleek uit het feit dat de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Delft afstand namen van het advies. Zij zien meer voordelen in de realisatie van de Oranjetunnel.

Eerder adviseerde ook de deelgemeente Hoek van Holland aan de gemeente Rotterdam om te kiezen voor de Oranjetunnel. Voor onze regio betekent dat het merendeel van de gemeenten kiest voor de Oranjetunnel. Alleen de gemeente Westland koos voor de Blankenburgtunnel.

Bron: 2 december 2011 WOS.nl


'Berm recreëren' tegen de Blankenburgtunnel!

Op zaterdagmorgen 10 december om 11.00 uur zullen bewoners aan de Broekpolderweg in Vlaardingen het 'gezellige' ouderwetse bermtoerisme uit de jaren zestig van de vorige eeuw op ludieke wijze doen herleven. Zij verwijzen hiermee naar het verdwijnen van recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis als minister Schultz van Haegen zal kiezen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Op 7 december neemt minister Schultz van Infrastructuur haar beslissing en kiest ze voor of de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Als zij de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door laten gaan, zal recreëren in Vlaardingen en Maasluis (picknicken bij de Krabbeplas of wandelen bij het Volksbos en fietsen over de Zuidbuurt) worden zoals het in de jaren zestig was: met zijn allen 'gezellig' auto's kijken vanuit de berm.

Tijdens de ludieke protestactie is er live muziek en zal een protestlied tegen de Blankenburgtunnel ten gehore worden gebracht. Ook zal een bestuurder van de gemeente Vlaardingen aanwezig zijn en toelichten waarom de gemeenten fel tegen de Blankenburgtunnel zijn. Belangstellenden en een ieder die van mening is dat de Blankenburgtunnel er niet moet komen, is van harte welkom om bij de actie aanwezig te zijn.

Wanneer: zaterdag 10 december 11.00 uur
Waar: Broekpolderweg te Vlaardingen naast rijksweg A 20
Neem stoeltjes,tafeltje en drankjes mee, zoals de recreanten dat 50 jaar geleden ook deden!.
Meer informatie: www.blankenburgtunnelnee.nl  of www.volksbos.nl 

Bron: persbericht 2 december 2011 Groeiend Verzet, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Milieufederatie Zuid-Holland


Slecht proces is oorzaak verdeelde keus voor Blankenburgtracé
Kosten en baten onduidelijk, schade voor mens en milieu onherroepelijk

AMSTERDAM/ROTTERDAM, 1 December 2011 - Regionale overheden in de provincie Zuid-Holland hebben gisteren een verdeeld advies uitgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur over hun voorkeuren voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Het merendeel van de gemeenten geeft de voorkeur aan een 'ingepaste' Blankenburgtunnel (voor zo ver dit mogelijk is) als oplossing voor bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam. Milieuorganisaties en bewoners zijn fel tegen deze snelweg, die midden door het groene, open gebied van Midden-Delfland loopt en aanslag is op het milieu en de volksgezondheid. De Oranjetunnel is minder schadelijk.

Op 7 december neemt de minister haar beslissing over het tracé van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer er vervolgens over. De Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet hopen dat de minister kiest voor het behoud van de 'groene longen' van het unieke natuurgebied in Midden-Delfland en de Blankenburgtunnel als optie afwijst. Nog een snelweg, in een gebied waar de leefbaarheid toch al onder druk staat door de industrie langs de Nieuwe Waterweg en de snelwegen A20 en A4 is niet wenselijk.

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat een NWO bovendien helemaal niet nodig is. Het plan 'Bouwen aan een Groene Metropool' laat zien dat de filedruk in de regio Rotterdam - Den Haag met 40 procent kan dalen zónder nieuw asfalt aan te leggen.

Van de gemeenten die gisteren hun advies uitbrachten, zijn Delft, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en Midden-Delfland tegen de Blankenburgtunnel. Zij kiezen voor de Oranjetunnel. De verdeeldheid tussen de verschillende regionale overheden is voor een groot deel veroorzaakt door een gebrekkig besluitvormingsproces. Dat proces hád volgens de wet conform het advies 'Sneller en Beter' van de Commissie Elverding moeten verlopen: in de beginfase van de besluitvorming moeten de partijen door brede betrokkenheid en participatie van zowel regionale overheden als andere belanghebbenden tot een breed gedragen voorkeursbeslissing komen. Het verdeelde advies dat de minister nu krijgt is een duidelijk bewijs dat er geen breed draagvlak bestaat voor één variant.

Zowel overheden als andere belanghebbenden lieten in de afgelopen maanden al meerdere keren weten niet blij te zijn met het verloop van het proces. Informatie waarop een standpunt over de NWO gebaseerd zou moeten worden, kwam pas enkele weken geleden in conceptvorm beschikbaar. Een discussie op basis van feiten was daardoor nauwelijks mogelijk. Een keuze van de minister voor een oplossingsrichting waar veel weerstand tegen bestaat dreigt nu het gevolg te zijn.

Ook nu nog zijn er veel vragen waar de beschikbare informatie geen antwoord op geeft. Zo ontbreekt een onderbouwing van de kosteninschatting van dit miljardenproject, is het niet duidelijk of er bij aanleg van een Blankenburgtunnel geen enorme files op het Kethelplein en op de A20 zullen ontstaan en is de samenhang met andere grote infrastructurele plannen, zoals de A4 Zuid, niet duidelijk. Het is dus ten zeerste de vraag of de miljarden die in een NWO geïnvesteerd gaan worden daadwerkelijk tot een goede oplossing gaan leiden.

Bron: persbericht: Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet


Milieurapport: Oranjetunnel betere variant

De Oranjetunnel heeft veel minder gevolgen voor het milieu dan de Blankenburgtunnel. Dat blijkt uit de concept milieueffectrapportage die is opgesteld in opdracht van het projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).

De Blankenburgtunnel, die tussen Vlaardingen en Maassluis naar Rozenburg zou worden aangelegd, heeft volgens de rapportage vooral qua geluid consequenties voor inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Daarnaast wordt waardevol weidelandschap vernietigd.

Ook heeft de tunnel grote gevolgen voor de bodemstructuur, waar de kans op verzilting en verontreiniging groter is. Tot slot loopt het tracé ook door gebieden met grote archeologische waarde. Al deze minpunten gelden in mindere mate of niet voor de Oranjetunnel.

De concept milieueffectrapportage is vrijdag met een verkeersstudie verstuurd naar de gemeenten en andere bestuurlijke organen die bij de plannen zijn betrokken.

Gemeenten

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland zeggen in een reactie dat het nieuwe rapport hun bezwaren tegen de Blankenburgtunnel ondersteunt.

Ook wordt de voorkeur van de gemeenten voor de Oranjetunnel bevestigd. ‘Deze variant voorkomt bovendien het verlies van nog meer groene ruimte in het Midden-Delfland’, schrijven de gemeenten in een verklaring aan RTV Rijnmond.

Beslissing

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu neemt binnen een paar weken een beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit eerdere berekeningen bleek dat de Blankenburgtunnel goedkoper is en nog beter is voor de doorstroming op de ruit van Rotterdam. Beide tunnelvarianten voldoen aan de bereikbaarheidsnormen die bij de start van het NWO-project zijn gesteld.

7 november 2011. RTV Rijnmond


Keuze NWO met oogkleppen op leidt tot verkwisting belastinggeld

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de concept onderzoeksresultaten voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bekend gemaakt. Een kritische kijk op de verkeerscijfers toont aan dat er met een te beperkte blik naar de problematiek en de doelstellingen van beide tunnelalternatieven wordt gekeken om een goede keuze te kunnen maken, zo blijkt uit een rapport dat Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland vandaag publiceerden.

Binnenkort neemt de minister van Infrastructuur en Milieu een beslissing over de NWO. Wordt het een Blankenburgtracé- of een Oranjetracé? Dát een nieuwe verbinding tussen A15 en A20 verkeerskundig voordelen oplevert, daar zijn de meeste mensen het over eens. Alleen over de keuze tussen de twee verbindingen lopen de meningen sterk uiteen. Het is dus van belang om een degelijke afweging te maken voordat tot een dergelijke grote investering wordt overgegaan. Een investering waar we tot in de verre toekomst geen spijt van willen hebben én waarin elke euro zijn geld waard moet zijn. En juist op dat punt lijkt het mis te gaan, omdat de beslissing met oogkleppen op in hoog tempo moet worden genomen.

Op een aantal punten schiet de huidige verkeerskundige analyse van het ministerie tekort. Zo wordt er te sterk gefocust op de ring van Rotterdam in plaats van het probleem in relatie tot de gehele metropoolregio te bekijken. Daarnaast worden de gegevens die nu bekend zijn onvoldoende getoetst aan de in het Rijksbeleid vastgestelde criteria met betrekking tot bereikbaarheid in de vorm van reistijd. Een keuze maken voor het beste alternatief is dus daardoor eigenlijk nog niet mogelijk. Bovendien blijkt dat er nog zeer veel onduidelijkheid over de kosten bestaat. Daardoor is niet uit te sluiten dat van de nu voorliggende varianten de baten niet op zullen wegen tegen de kosten. Miljarden euro's dreigen daardoor tevergeefs te worden uitgeven. De zuidelijke Randstad blijft dan nog steeds op slot zitten.

Lees het rapport hier: http://www.vitaalmiddendelfland.nl/wp-content/uploads/2011/11/verkeerskundige-reactie.pdf 

Bron: Actiecomité Blankenburgtunnel en Milieufederatie Zuid-Holland, 1 november 2011


Burgers Zuid-Holland vragen om duurzame mobiliteit met burgerinitiatief

Den haag, 19 oktober 2011 - Vandaag was de aanbieding van het burgerinitiatief 'de Groene Metropool' aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 7564 inwoners van de provincie ondersteunen het duurzame mobiliteitsplan dat Milieudefensie ontwikkelde voor de regio Rotterdam-Den Haag. Daar staan tal van grote infrastructurele projecten in de planning die de schaarse natuurgebieden bedreigen en de leefbaarheid voor de omwonenden verslechteren. Volgens Milieudefensie moeten de Provinciale Staten Zuid-Holland zich inzetten voor oplossingen van verkeersproblemen die de leefbaarheid van de regio niet schaden.

Door een combinatie van regionale spitsheffing en inzet op openbaar vervoer, fietssnelwegen en het nieuwe werken zijn de mobiliteitsproblemen in de regio op te lossen zonder meer asfalt. Ivo Stumpe van Milieudefensie: "De NS werkt al jaren met een heffing om reizigers beter te spreiden over de dag, dat kan bij autoverkeer ook werken, zeker gezien dertig procent van de spits recreatief verkeer is. In het buitenland is een regionale beprijzing ook succesvol gebleken."

Overhandiging van de handtekeningen aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland - 19 oktober 2011
Overhandiging van de handtekeningen aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland; foto Michiel Wijnbergh.

Het verkeersplan van Milieudefensie werkt zelfs beter tegen files dan de de verkeersplannen die het kabinet voor de regio heeft. De filedruk vermindert met veertig procent ten opzichte van de kabinetsplannen en tegelijkertijd verbetert de luchtkwaliteit in de regio. Daarnaast worden er geen natuurgebieden doorkruist met asfalt, zoals bijvoorbeeld bij de eventuele aanleg van de omstreden Blankenburgtunnel door het Midden-Delfland gebied.

Aangezien de alternatieven van Milieudefensie zich in het buitenland al bewezen hebben, is het volgens de organisatie vooral een kwestie van politieke wil: "Ons duurzame mobiliteitsplan is goedkoper dan de asfaltplannen van het kabinet én behoudt tegelijkertijd de leefbaarheid en belangrijke natuurgebieden in de regio voor de burgers van Zuid-Holland."

Joost Hussslage uit Maasluis, één van de indieners van het burgerinitiatief maakt zich zorgen over de eventuele aanleg van de Blankenburgtunnel. Husslage: "We moeten doorstroom realiseren zonder de teloorgang van leefbaarheid en natuurgebieden door de aanleg van de Blankenburgtunnel." Mede-indiener Paul Scheublin uit Rotterdam: "De aanleg van de A13/A16 bedreigt het recreatiegebied Rottemeren, terwijl de Groene Metropool aantoont dat de aanleg van deze weg niet nodig is."

Kijk hier voor meer informatie over de groene metropool: http://www.milieudefensie.nl/groenemetropool 
Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichting van Milieudefensie: 020 5507 333

17 oktober 2011 Persbericht Milieudefensie.


Noodklok tegen de Blankenburgtunnel

8 oktober 2011. Aan de Krabbeplas in Vlaardingen bezochten bezorgde burgers de manifestitatie tegen de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel en zij luidden om vijf-voor-twaalf de 'noodklok'. Naast de burgemeesters van Vlaardingen en Midden-Delfland waren er kamerleden en gemeentebestuurders aanwezig om hun standpunten tegen deze tunnel uit te spreken en het Midden-Delfland gebied te sparen voor deze doorsnijding. In november zal minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur haar voorkeur uitspreken voor de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel.

De manifestatie werd georganiseerd door samenwerkende organisaties, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend verzet, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten. De Rotterdamse 'Amazing Stroopwafels' zorgde voor een passende sfeer bij binnenkomst. Diverse sprekers kregen de handen regelmatig op elkaar van de aanwezigen. Ondanks het bijzonder wisselvallige weer waren ca. 700 bezorgde en duidelijk gemotiveerde mensen naar de Krabbeplas gekomen met borden en spandoeken (en paraplues). Lees een uitvoeriger verslag hieronder. 

Noodklok tegen de Blankenburgtunnel

Om vijf-voor-twaalf kwam de 'grote verdwijntruc' van de gelegenheids Klok; met enige hulp van aanwezigen werd de Blankenburgtunnel (voor even) van het toneel getrokken om plaats te maken voor de noodklok, die ook door twee kerken in Vlaardingen geluid werd.

Noodklok tegen de Blankenburgtunnel

Op de website Autosnelwegen staat een bijzonder gedetailleerde geschiedenis over de snelwegen in Nederland met mooie kaarten... waar ook de Blankenburgtunnel al reeds lange tijd op geprojecteerd staat! De Oranjetunnel overigens niet.

Noodklok tegen de Blankenburgtunnel

8 oktober 2011


Honderden mensen luiden ‘noodklok’ voor Midden-Delfland - Manifestatie tegen de Blankenburgtunnel groot succes

Honderden bezorgde burgers, boswachters en verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben zaterdag geprotesteerd tegen de komst van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Om 5 voor 12 hebben zij de noodklok geluid. Daarmee komen zij op voor het behoud van Midden-Delfland, het laatste stukje natuur tussen Rotterdam, Delft en Den Haag. Deze ‘groene long’ dreigt te verdwijnen met de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel, de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15. Marco Dalmeijer van actiecomité
Blankenburgtunnel Nee: ,,Ik ben overdonderd door de grote opkomst en saamhorigheid van bewoners, organisaties en de politiek vandaag. Geweldig om te zien dat iedereen een duidelijk signaal laat horen: Blankenburgtunnel néé!’’

Ruim 31.000 handtekeningen 

De samenwerkende organisaties hebben de afgelopen maanden handtekeningen opgehaald tegen de Blankenburgtunnel. In het bijzijn van Tweede Kamerleden Rik Grashoff (GroenLinks), Lea Bouwmeester (PvdA) en Paulus Jansen (SP) de tussenstand onthuld. Met de handtekeningen van Grashoff, Bouwmeester en Jansen erbij kwam de teller uit op 31.537 stemmen tegen de Blankenburgtunnel. Aanstaande maandag overhandigen de organisaties deze handtekeningen aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Vorige week sprak de Tweede Kamer in een hoorzitting over de plannen voor de Blankenburgtunnel. Eind dit jaar neemt minister Schultz een besluit over de Blankenburgtunnel.

Reacties

Er waren zaterdag naar schatting zo’n 700 mensen aanwezig. De organisatoren van de manifestatie kijken terug op een succesvolle actie. Remi Poppe van Groeiend Verzet: ,,Ondanks het slechte weer heb ik mensen gehoord uit de wijde omgeving. Er is veel enthousiasme en steun voor onze actie.’’ Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten: ,,De noodklok is vanochtend geluid. We hopen dat ie in Den Haag wordt gehoord.’’ Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie: ,,Het is duidelijk dat mensen de tunnelvisie van steeds meer asfalt zat zijn.’’ Susanne Kuijpers van de Milieufederatie Zuid-Holland: ,,Het gebrek aan draagvlak voor de Blankenburgtunnel werd door honderden bezoekers bevestigd.’’

Manifestatie van samenwerkende organisaties

De manifestatie was het eerste grootschalige protest tegen de aanleg van de tunnelverbinding. De samenwerkende organisaties, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend verzet, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten organiseerden de bijeenkomst.

Blankenburgtunnel

De Blankenburgtunnel zal met een nieuwe zesbaanssnelweg en torenhoge op- en afritten dwars door het zuidelijke Midden-Delfland van de A15 naar de A20 lopen. Hiermee veroorzaakt de snelweg forse schade aan landschap en natuur. De aanleg van de tunnelverbinding gaat ten koste van belangrijke recreatiegebieden in de regio Rotterdam - Den Haag.

8 oktober 2011 Vitaal Midden-Delfland


Protest in Vlaardingen tegen tunnel

In Vlaardingen heeft een actie tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel een paar honderd mensen getrokken. Volgens de betogers verdwijnt met de tunnel tussen de A15 en de A20 het laatste groen tussen Maassluis en Vlaardingen en brengt de tunnel daarmee "onherroepelijke schade" aan.

De tegenstanders van de tunnel hebben inmiddels ruim 20.000 handtekeningen verzameld. Om duidelijk te maken dat de tijd dringt voor het natuurgebied, luidden de demonstranten om 11.55 uur een 'noodklok'.

Oranjetunnel

In november beslist het kabinet of de Blankenburgtunnel wordt aangelegd. Er is een alternatief plan: de Oranjetunnel. Die zou een stuk westelijker komen te liggen en Hoek van Holland met het Botlekgebied moeten verbinden.

Omdat de Oranjetunnel een stuk duurder is dan de Blankenburgtunnel, achten ingewijden de kans groot dat de keuze op de Blankenburgtunnel gaat vallen.

8 oktober 2011 NOS website


Hoorzitting over tunnel onder Nieuwe Waterweg

In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de bouw van een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Varianten van twee plannen liggen op tafel: de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel.

Tijdens een hoorzitting mogen overheden en belanghebbenden hun standpunt toelichten. Namens zes gemeenten aan de noordkant van de waterweg spreekt burgemeester Bruinsma van Vlaardingen. De gemeenten aan de zuidoever worden vertegenwoordigd door wethouder Mourik van Spijkenisse.

De gemeenten aan de zuidkant van de waterweg geven de voorkeur aan de Blankenburgtunnel, omdat die zorgt voor een betere ontsluiting van de Groene Kruisweg. "Maar niet elke Blankenburgvariant die er nu ligt vinden we de juiste oplossing," benadrukt wethouder Mourik.

De gemeenten aan de noordkant willen liever de Oranjetunnel. Maar die lost de files rond Rotterdam minder goed op en kost meer geld. Burgemeester Bruinsma zei in de uitzending van Wakker@Rijnmond wel iets in een compromis te zien, als de Blankenburgtunnel zo zorgvuldig mogelijk wordt ingepast in het landschap. Bruinsma vreest dat er anders teveel natuur verloren gaat.

Ook milieuorganisaties mogen hun zegje doen tijdens de hoorzitting. Zij zien het liefst de Oranjetunnelvariant. November dit jaar neemt minister Schultz van Infrastructuur een beslissing over het tracé.

29 september 2011 - RTV Rijnmond


Prominenten spreken zich uit tegen Blankenburgtunnel

Diverse prominente Nederlanders - waaronder Cees Veerman, Maarten 't Hart en Jaap van Duijn - hebben vandaag door middel van een manifest voor het behoud van Midden-Delfland aan de Tweede Kamer en aan minister Schultz laten weten dat zij tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel zijn. Deze snelweg zal namelijk het open en groene gebied tussen Vlaardingen en Maassluis doorsnijden waardoor natuur, recreatie en leefbaarheid aangetast worden. Het manifest werd vandaag aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer overhandigd.

Dit najaar zal minister Schultz gaan kiezen welke variant van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding aangelegd zal worden: de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Tegen de Blankenburgtunnel bestaat veel weerstand omdat deze snelweg van twee keer drie rijbanen grote gevolgen zal gaan hebben voor de leefbaarheid in een gebied dat nu al ingeklemd ligt tussen de industrie langs de Nieuwe Waterweg en de snelwegen A20 en A4. Bovendien doorkruist de Blankenburgtunnel diverse natuur- en recreatiegebieden waaronder de Aalkeetpolders waar jaarlijks vele weidevogels broeden. Over het proces rondom de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bestaat momenteel veel discussie omdat een breed en integraal onderzoek naar de bereikbaarheid van de regio ontbreekt waardoor onvoldoende onderbouwd is dat een Blankenburgtunnel daadwerkelijk een oplossing zal vormen voor de bereikbaarheidsproblemen.

Deze redenen zijn aanleiding geweest voor tientallen bekende Nederlanders om zich uit te spreken tegen de Blankenburgtunnel en het manifest voor een open en groen Midden-Delfland te ondertekenen. De ondertekenaars vormen een veelzijdige groep: van schrijvers tot politici en van vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging tot economen. Met het manifest hopen de prominenten de minister en de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat kiezen voor de Blankenburgtunnel het inslaan van een heilloze weg is.

27 september 2011: Persbericht Milieufederatie


Luid de noodklok voor Midden-Delfland!

Kom naar de actie tegen de Blankenburgtunnel. Zaterdag 8 oktober 11.30 uur, Krabbeplas. 
Print de flyer en hang hem op!

Het is vijf voor twaalf voor Midden-Delfland. De geplande aanleg van de Blankenburgtunnel bedreigt dit belangrijke natuur- en recreatiegebied. Daarom luiden wij met zoveel mogelijk mensen de noodklok. Kom op 8 oktober naar de manifestatie tegen de Blankenburgtunnel en laat van je horen!

De actie start om 11.30 uur. Om vijf voor twaalf wordt de noodklok geluid. Hierna overhandigen we Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur de duizenden handtekeningen die afgelopen maanden zijn verzameld tegen de Blankenburgtunnel.

De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten.

Praktische informatie:

Wanneer: Zaterdag 8 oktober 2011
Waar: bij de Krabbeplas in Vlaardingen (in de Aalkeetbuitenpolder).
Tijd: Van 11.30 tot 12.30 uur, aanloop vanaf 11.00 uur
Meer informatie: via de servicelijn: 020 6262 620 van Milieudefensie.

24 september 2011 www.BLanKenBurgtunneLnee.nl 


Grote steun voor campagne tegen de Blankenburgtunnel
Organisaties verzamelen meer dan 20.000 handtekeningen

Rotterdam, 21 september 2011- Het verzet tegen de Blankenburgtunnel groeit. In een paar weken tijd is het aantal handtekeningen tegen de omstreden snelweg door Midden-Delfland verdubbeld. Het aantal steunbetuigingen is de 20.000 gepasseerd. De omwonenden geven hiermee een duidelijk signaal af richting minister Schultz die aan het eind van dit jaar zal gaan kiezen of de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de vorm van een Blankenburgtunnel of een Oranjetunnel aangelegd gaat worden.

Omdat de Blankenburgtunnel dwars door het open en groene gebied tussen Vlaardingen en Maassluis loopt, heeft deze snelweg van twee keer drie rijbanen grote gevolgen voor natuur, recreatie en leefbaarheid in het gebied. Het massale protest tegen de weg is dan ook niet verwonderlijk. Steeds meer mensen realiseren zich wat het betekent als er nog een snelweg bij komt in een gebied waar de leefbaarheid toch al onder druk staat door de industrie langs de Nieuwe Waterweg en de snelwegen A20 en A4. Bovendien zal de weg belangrijke weidevogelgebieden gaan aantasten.

Met de handtekeningen wordt duidelijk gemaakt hoeveel maatschappelijk verzet er tegen de Blankenburgtunnel bestaat waardoor minister Schultz hopelijk niet voor deze weg van de meeste weerstand zal gaan kiezen. De campagne tegen de Blankenburgtunnel is een initiatief van onder andere Milieudefensie, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Natuurmonumenten, Groeiend Verzet en Milieufederatie Zuid-Holland. De organisaties blijven de komende weken door gaan met handtekeningen verzamelen tegen de Blankenburgtunnel. Een handtekening zetten kan o.a. via www.blankenburgtunnelnee.nl 

Bron: 21 september 2011 - Milieufederatie Zuid-Holland


Laatste nieuws over de Blankenburgtunnel

  • De minister heeft in een niet gedateerde brief aan de Stadsregio Rotterdam laten weten waarom zij er toch voor kiest om 3 varianten van de Blankenburgtunnel verder uit te laten zoeken. Ook de "horror-variant" van de Blankenburgtunnel, dwars door het gebied heen, vindt zij nog steeds een optie.
    De minister negeert hiermee de resultaten van de ontwerpateliers en schoffeert wederom bewoners, actiegroepen en overheden.
  • Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft vervolgens, mede namens de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Hoek van Holland, in niet mis te verstane woorden op 30 augustus 2011 een reactie aan de minister gestuurd.
  • De gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland hebben op 30 augustus 2011 een uitvoerige brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij hun grote bezwaren uiten tegen de wijze waarop de tunneldiscussie gevoerd wordt.

Op www.blankenburgtunnelnee.nl kunt u deze brieven eenvoudig downloaden en vervolgens lezen.

Bron: Persbericht Blankerburgtunnel Nee! 6 september 2011.


Bulldozer Milieudefensie tegen verkeersplannen Rotterdam

Amsterdam, 31 augustus 2011 - Met een bliksemactie bij recreatiegebied De Krabbeplas nabij Rotterdam heeft Milieudefensie vandaag de noodklok geluid tegen de desastreuse verkeersplannen van het kabinet. De mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel dreigt de rust te verstoren voor de vele duizenden recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken.

Met een tiental acteurs en een bulldozer is een somber toekomstscenario verbeeld voor het bijzondere rustgebied. Premier Rutte en minister van Infrastructuur Schultz besturen een bulldozer en leggen rücksichtslos een weg aan over het strand aan de Krabbeplas. Uiteraard komen de tientallen zonaanbiddende picknickers in opstand. De mensen roepen beide politici een halt toe.
Milieudefensie laat met het recent gepresenteerde verkeersplan 'Bouwen aan een groene metropool' zien dat de Blankenburgtunnel volstrekt onnodig is. Uit de doorgerekende verkeersstudie blijkt dat files opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent en daalt de CO2-uitstoot met elf en de stikstofuitstoot met 8,5 procent.

Komende maand bespreekt de Tweede Kamer de plannen van Milieudefensie. In september dient Milieudefensie ook het burgerinitiatief 'Bouw mee aan een groene metropool' in bij Provinciale Staten Zuid-Holland. Hiermee wordt de verkeersstudie op de politieke agenda gezet van alle verantwoordelijke bestuurders.

Bron: Persbericht Milieudefensie 31 augustus 2011


Al meer dan 10.000 handtekeningen tegen Blankenburgtunnel

Komend najaar gaat minister Schultz beslissen of de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de vorm van een Oranjetunnel of Blankenburgtunnel aangelegd zal gaan worden. De Blankenburgtunnel gaat dwars door het open en groene gebied tussen Vlaardingen en Maassluis en vormt daardoor een grote bedreiging voor natuur, milieu, recreatiemogelijkheden en leefbaarheid. Diverse organisaties, waaronder Blankenburgtunnel Nee, Natuurmonumenten en Groeiend Verzet, verzamelen daarom handtekeningen tegen de Blankenburgtunnel. De eerste 10.000 handtekeningen zijn inmiddels binnen. De weerstand tegen de Blankenburgtunnel is dus duidelijk erg groot.

De grote weerstand tegen de Blankenburgtunnel is niet geheel verwonderlijk, want de twee keer driebaanssnelweg zorgt voor een aantasting van diverse kwetsbare gebieden. Dit zijn bijvoorbeeld de Aalkeetpolders die van groot belang zijn voor de weidevogels, de Zuidbuurt met het karakteristieke slagenlandschap, het door Vlaardingse burgers aangelegde Volksbos en de recreatief aantrekkelijke Surfplas. De leefbaarheid in met name Vlaardingen en Maassluis zal door de Blankenburgtunnel dus flink onder druk komen te staan. Maar ook de gehele regio zal nadelen ondervinden van de Blankenburgtunnel, want door deze weg zal het Midden-Delfland gebied dat nu nog voor alle bewoners van de zuidelijke Randstad een oase van rust en open ruimte is, onherstelbaar beschadigd worden. Bovendien hebben diverse onderzoeken aangetoond dat de Blankenburgtunnel verkeerstechnisch gezien niet de oplossing biedt waar men naar op zoek is en nieuwe knelpunten bij Rozenburg en het Kethelplein gaat opleveren.

De verzamelde handtekeningen hebben als doel om de minister te overtuigen niet voor een Blankenburgtunnel te kiezen. Hoe meer handtekeningen er gezet worden, hoe sterker de boodschap wordt. Iedereen die van mening is dat de Blankenburgtunnel er niet mag komen, kan voor het zetten van zijn of haar handtekening en meer informatie terecht op een van de volgende websites:

www.blankenburgtunnelnee.nl 
www.vitaalmiddendelfland.nl 
www.volksbos.nl 
www.natuurmonumenten.nl/blankenburgtunnel 
www.milieudefensie.nl/groenemetropool 

Bron: Persbericht Milieufederatie.nl


Keuze voor varianten Nieuwe Westelijke Oeververbinding uit hoge hoed getoverd

In een participatieproces is er sinds het begin van dit jaar met vele belanghebbenden intensief gepraat over de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit alle varianten die hier naar voren geschoven zijn, is nu door de projectorganisatie zonder enige verantwoording af te leggen een viertal varianten geselecteerd die verder onderzocht zullen gaan worden. Alle andere mogelijke varianten zijn hiermee definitief uit de procedure geschrapt.

De varianten die geselecteerd zijn, betreffen één tracé van de Oranjetunnel (die op twee manieren aangelegd kan worden) en drie tracés van de Blankenburgtunnel. Eén van deze tracés betreft een weg op maaiveld die midden door het groene gebied met het kenmerkende slagenlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis loopt. Deze variant is tijdens het participatieproces niet door de deelnemers, maar door de projectorganisatie zelf ingebracht en is nu dus door diezelfde projectorganisatie meegenomen in de selectie.

Het ontbreken van argumentatie voor de geselecteerde varianten is een schoffering van het participatieproces en alle belanghebbenden en bewoners, vinden diverse organisaties waaronder het actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet. Zij roepen de Tweede Kamer dan ook door middel van een brief op om in te grijpen en het besluitvormingsproces stil te leggen totdat inzicht wordt gegeven in de selectie van varianten. Zolang dit niet gebeurt, kan er geen sprake zijn van draagvlak en dreigen er verkeerde keuzes gemaakt te worden die later niet meer terug te draaien zijn zonder de inzet van zware juridische middelen.

Bron: 1 augustus 2011 Persbericht Vitaal Midden-Delfland


 

Blankenburgtunnel niet inpasbaar in landschap

De aanleg van de Blankenburgtunnel gaat hoe dan ook leiden tot grote schade aan het landschap, de natuur en recreatiegebieden in Midden-Delfland. Dat blijkt uit een studie naar meer dan dertig tracévarianten van de Blankenburgtunnel die het Havenbedrijf heeft laten uitwerken. Geen enkele van deze varianten leidt tot een acceptabele inpassing in het landschap van Midden-Delfland, zo concluderen organisaties in Midden-Delfland (het samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg' en het actiecomité 'Blankenburgtunnel Nee'). De Blankenburgtunnel is daarom geen realistische optie voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding.

De inkt van het Tracébesluit van de A4 Delft-Schiedam is nog maar net droog en de procedure bij de Raad van State loopt nog, of plannen voor een volgende aanslag op het landschap van Midden Delfland zijn al in de maak. Er moet een extra verbinding onder de Nieuwe Waterweg komen om de files als gevolg van de A4 Delft-Schiedam bij de Beneluxtunnel op te lossen; de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Minister Schultz van Haegen zal komend najaar kiezen tussen twee tunnels: de Blankenburgtunnel (die net als de A4 door het kwetsbare Midden-Delfland gebied loopt) of de acht kilometer westelijker gelegen Oranjetunnel (ter hoogte van de Maeslantkering).

Het Havenbedrijf wil graag dat beide tunnels aangelegd worden: eerst een Blankenburgtunnel en dan een Oranjetunnel. Draagvlak voor de Blankenburgtunnel ontbreekt vanwege de negatieve effecten op landschap, natuur en milieu nabij de woongebieden van Vlaardingen en Maassluis. Daarom heeft het Havenbedrijf in dertig tracévarianten de mogelijkheden voor inpassing van de Blankenburgtunnel verkend. De organisaties in Midden-Delfland concluderen dat de studies van het Havenbedrijf overtuigend aantonen dat inpassing van de Blankenburgtunnel op geen enkele manier mogelijk is zonder onacceptabele aantasting van het Midden-Delfland gebied. Naast het gebied zelf, krijgen ook de bewoners van Vlaardingen en Maassluis bij aanleg van een Blankenburgtunnel in wat voor vorm dan ook te maken met zeer nadelige effecten: door de weg in het dichtbevolkte gebied zal de leefbaarheid enorm afnemen en zijn tevens grote effecten op de volksgezondheid te verwachten. Bovendien schetst het havenbedrijf een veel te rooskleurig beeld in allerlei verkeerskundig onrealistische varianten, die veel te krappe bochten hebben in de op- en afritten met de A20. De focus op een Blankenburgtunnel geeft daarom letterlijk blijk van tunnelvisie. Het Havenbedrijf denkt hier duidelijk anders over: in een van hun rapporten geven zij zelfs aan dat een snelweg door een natuurgebied een landschappelijke meerwaarde kan hebben.

Meer informatie:

Bron: Persbericht 10 mei 2011 samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg' en het actiecomité 'Blankenburgtunnel Nee'.

14 december 2013