MIDDEN - DELFLAND

De A4 Delft-Schiedam ontwikkelingen in 2011

Het jaar 2010 was een belangrijk jaar in de besluitvorming rond de aanleg van de snelweg A4 door het Midden-Delfland gebied. Na de publicatie van het Ontwerp Tracé Besluit, de erop volgende informatieavonden en inspraakrondes, werd het Tracébesluit genomen op 2 september 2010. Tegenstanders van de voorgenomen inpassing van het A4 tracé zonden hun bezwaarschriften naar de Raad van State. Bij Rijkswaterstaat ging het project een nieuwe fase in met de Europese aanbesteding. 

Op 6 juli 2011 deed de Raad van State uitspraak: De A4 Delft-Schiedam mag worden aangelegd. In september 2011 werd bekend dat de Nederlandse combinatie A4ALL (Boskalis, Heijmans en Volker Wessels) het wegdeel mag aanleggen. 

Op 7 december 2011 presenteerde minister Schultz plannen voor wegen en tunnels. Zij koos voor de Blankenburgtunnel en ook wordt de A13-A16 verbinding met tunnel een feit!

Op deze pagina het verdere verloop van dit veelbesproken stukje snelweg. Wat verscheen er over de A4 in de afgelopen jaren? Lees het hier.

 

Wegennet bij Rotterdam en Den Haag voor 3 miljard op de schop

Het wegennet in de zuidelijke Randstad wordt de komende jaren fors uitgebreid en er komt een nieuwe tunnel. Bijna 3 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorkomen dat het verkeer nog verder vast komt te staan, zegt minister Schultz van Haegen (Verkeer). Tegenstanders en milieuorganisaties slijpen vast de messen.

De minister verwacht dat automobilisten in 2020 kunnen rijden over een nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam en door een nieuwe tunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg. Tegen betaling, dat wel. Want wie straks de files op de overvolle ring van Rotterdam wil omzeilen, moet tol betalen om over het nieuwe asfalt te mogen rijden.

'De tol wordt niet heel hoog,' zegt Schultz van Haegen. Over de nieuwe weg ten noorden van Rotterdam, die de A13 en de A16 verbindt, hooguit anderhalve euro. 'De nieuwe weg betekent aanzienlijke tijdwinst voor wie vanuit de Randstad naar het zuiden rijdt en terug. Maar als de tol te hoog wordt, is het niet meer aantrekkelijk de nieuwe weg te nemen.'

Sneller

Ook rijden door de aan te leggen Blankenburgtunnel ten westen van de stad gaat geld kosten. Het rijk heeft te weinig geld in kas om alles zelf te betalen. Als na een jaar of veertig de weg is afbetaald, verdwijnt de tol pas. 'Het bedrijfsleven profiteert er flink van,' voorspelt Schultz van Haegen.

In het hele zuidelijke deel van de Randstad gaat het wegennet op de schop. Zo moet het verkeer van Rotterdam naar Amsterdam op de A4 bij Den Haag straks over aparte banen kunnen doorrijden, zonder invoegend verkeer. Alle weefstroken kort na elkaar leiden tot opstoppingen, ziet de minister. Ook krijgt Den Haag een extra toegangsweg.

De minister denkt dat over negen jaar alle nieuwe projecten klaar zijn.

Bron: 8 december 2011. AD


Consortium legt A4 Midden-Delfland voor de helft van de geraamde kosten aan

Het consortium A4ALL (Boskalis, Heijmans en de VolkerWessels-bedrijven KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort en Vialis) legt de snelweg A4 Midden-Delfland aan voor de helft van de geraamde kosten, zo meldt Rijkswaterstaat. Er is nu 300 miljoen, exclusief BTW, gereserveerd voor de aanleg van de infrastructuur. De kostenverlaging wordt gerealiseerd door het bedenken en uitvoeren van een aantal slimme (ontwerp)oplossingen. Zo begint het consortium op vier plekken tegelijk te bouwen en wordt de twee kilometer lange ‘landtunnel’ met standaard elementen gebouwd. De nieuwe snelweg gaat zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag. Ook leidt de verlengde A4 tot minder verkeersdruk op het onderliggend wegennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland.

Geen budgetoverschrijding

Rijkswaterstaat vindt het onwaarschijnlijk dat zij tijdens de uitvoering van het project alsnog met kostenstijgingen wordt geconfronteerd. Het consortium is immers verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en wordt daar letterlijk op afgerekend. De inschrijvingen werden door Rijkswaterstaat getoetst op prijs, kwaliteit, (de realiseerbare) planning, de ontwerpkwaliteit en de mate van (verkeers)hinder voor de omgeving. Het contract heeft betrekking op D&B (design en build). Een volledig DMBF(O) –contract omvat Design, Build, Finance, Maintain and Operate.

Aanbesteding

Het A4ALL consortium kon een scherpe aanbesteding voorleggen. Twee andere partijen legden veel hogere offertes voor. De internationale bouwgroep Mobilis, Stabag, Züblin en Van Gelder berekende 466 miljoen euro, de internationale combinatie van AlpineBau, FCC Construction en Rasenberg kon het project realiseren voor 535 miljoen. Voor de nieuwe verbinding tussen Delft en het Kethelplein bij Schiedam is bijna 900 miljoen euro gereserveerd. Er wordt nog circa 300 miljoen euro uitgegeven aan btw, grondaankopen en overige Rijkswaterstaatkosten.

Planning

De werkzaamheden aan de A4 starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012. Voorbereidende werkzaamheden starten reeds eerder. De nieuwe infrastructuur komt eind 2015 beschikbaar.

Project

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4ALL zeven kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de zeven kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zoab en verkeerssignalering aangebracht.

PPS Netwerk Nederland, 23 oktober 2011


A4 Middendelfland gegund aan Nederlandse bouwers

Den Haag - De zeven ontbrekende kilometers snelweg tussen Delft en Schiedam worden aangelegd door Boskalis, Heijmans en Volker Wessels (A4ALL).

Rijkswaterstaat kiest daarmee voor het enige consortium met alleen Nederlandse bedrijven. Het betreft een design en construct opdracht. Rijkswaterstaat kiest voor de Nederlandse partijen omdat de door de A4ALL ingediende inschrijving qua "prijs, kwaliteit, planning, waaronder het tijdig gereed zijn van de tunneltechnische installaties, de ontwerpkwaliteit en de mate van hinder voor de omgeving" als beste uit de bus kwam.

De combinaties 4A4 (Mobilis, Strabag, Ed. Züblin, Van Gelder) en A4FR (Alpine Bau, FCC Construccion, Rasenberg) delven het onderspit. Het project bestaat onder meer uit de aanleg van een twee kilometer lange landtunnel met tunneltechnische installaties, een aqua- en ecoduct, een aantal kruisende kunstwerken, 12 kilometer aan geluidschermen en het onderhoud aan de technische installaties de eerste acht jaar na oplevering. De aanleg van de snelweg kost in totaal 898 miljoen euro.


Ontwerp-Tracebesluit en zienswijzen on-line

Op de website van het centrum Publieksparticipatie zijn alle documenten van het Ontwerp-Tracebesluit en de ingediende zienswijzen bij de participatieronden beschikbaar voor download op deze website: http://www.centrumpp.nl/projecten/procedures/ontwerptracbesluita4delftschiedam2009.aspx 


Uitspraak Raad van State: alle beroepen niet-ontvankelijk of ongegrond

De conclusie en beslissing van de Raad van State zijn als volgt (de volledige tekst kan worden opgehaald op het internet):

Conclusie

2.58. De beroepen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

2.59. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen van [appellant sub 15], [appellant sub 4], [appellant sub 23], [appellanten sub 8], de vereniging Schiedams Overleg Bewonersorganisatie, [appellant sub 1] en de vereniging Huurdersvereniging D.O.T.O. en Wijkplatform Babberspolder niet-ontvankelijk;

II. verklaart de overige beroepen ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. T.G. Drupsteen, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. G.N. Roes, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.J. van der Zijpp, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Van der Zijpp
Voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 juli 2011

6 juli 2011. Raad van State.


Milieudefensie teleurgesteld over uitspraak A4 Midden-Delfland

Met plan 'Bouwen aan een groene metropool' moet meer asfalt worden voorkomen

Amsterdam, 6 juli 2011 - Milieudefensie is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State waarin de bezwaren tegen de aanleg van de A4 Midden-Delfland van tafel worden geveegd. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de Raad van State de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd vindt met als argument dat de A4 Midden-Delfland is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).

De verkeersintensiteiten die in het NSL worden gehanteerd zijn systematisch onderschat, waardoor de uitstoot van NOX in de praktijk veel hoger zal uitvallen. Willem Verhaak van Milieudefensie: "Vanaf dag één dat de A4 Midden-Delfland wordt geopend zullen de luchtkwaliteitsnormen op het Kethelplein worden overschreden met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van omwonenden.
In het NSL wordt nog uitgegaan van de invoering van een kilometerheffing, terwijl dit kabinet die maatregel heeft geschrapt. En juist een kilometerheffing leidt tot minder autoverkeer en minder files en dus schonere lucht.

Milieudefensie zet alles op alles om te voorkomen dat dit najaar wordt besloten tot nog meer nieuwe wegen die het prachtige natuur- en recreatiegebied Midden-Delflandgebied zullen doorkruisen: de A13/A16 en de Blankenburgtunnel. Als die wegen worden aangelegd is de kans groot dat er de ontbrekende schakel - de A24 dwars door Midden-Delfland- eveneens wordt aangelegd.

Met het recent gepresenteerde plan 'Bouwen aan een groene metropool' laat Milieudefensie zien dat de files ook opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent. Bovendien wordt doorsnijding het Bergse Bos en Midden-Delfland voorkomen, wordt de lucht schoner (8,5 procent minder uitstoot NOx) en daalt de CO2-uitstoot met elf procent.

Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichting van Milieudefensie: 020 5507 333

6 juli 2011 Persbericht Milieudefensie


Vaarwel Midden-Delfland

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de A4 door Midden-Delfland aangelegd mag worden. Dit betekent definitief het einde van Midden-Delfland als aaneengesloten open en groen gebied. Tegenstanders van de omstreden weg, verenigd in het samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg', vinden het onbegrijpelijk dat een prestigeproject in plaats van een rationeel besluit doorgang kan vinden en daarmee de groene long van de Randstad op onacceptabele wijze zal gaan aantasten. 'Droevig en teleurstellend', vinden zij de uitspraak die een mijlpaal vormt in het inmiddels vijftig jaar lopende dossier.

Massale weerstand vanuit de maatschappij, rekenfouten en bestuurlijke impasses: sinds de jaren '60 van de vorige eeuw zijn er vele redenen geweest waarom de snelweg van zeven kilometer tussen Delft en Schiedam niet aangelegd kon worden. Echter, in plaats af te zien van deze omstreden weg, werd ervoor gekozen om weerstand de kop in te drukken door bijvoorbeeld de invoering van de Crisis- en Herstelwet waarmee gemeenten die opkwamen voor de leefomgeving van hun inwoners monddood werden gemaakt en met hun rug tegen de muur stonden. Zo kon voormalig minister Eurlings in september 2010 op het randje van zijn ministerschap het Tracébesluit nog ondertekenen. 'De schop in de grond' was zijn motto immers, of er nou rationele redenen waren om de weg aan te leggen of niet.

De conclusie van de Raad van State is op een aantal punten opvallend te noemen. Zo is de minister van mening de weg een 'groot openbaar belang' dient, maar waarom dit zo is heeft zij nooit gemotiveerd. De Raad van State neemt hier genoegen mee. Tevens gaat de Raad van State in haar uitspraak niet in op de onderzoeken naar de effecten van de weg op de luchtkwaliteit. Deze onderzoeken tonen aan dat de normen voor luchtkwaliteit overschreden gaan worden en bewoners hiermee aan uitstoot worden blootgesteld die dusdanig hoog is dat deze schadelijk is voor de gezondheid.

De kosten die gemaakt gaan worden voor aanleg van de weg liegen er niet om: de begroting staat op 880 miljoen euro waarmee het om de duurste rijksweg per kilometer gaat. Zo een forse uitgave in tijden van bezuinigingen is opmerkelijk te noemen, zeker gezien het feit dat de weg naar eigen zeggen van Rijkswaterstaat de files niet zal gaan oplossen, waardoor de aanleg van nog meer nieuwe infrastructuur in de regio, zoals een Nieuwe Westelijke Oeververbinding, noodzakelijk zal zijn. De trendbreuk in het mobiliteitsbeleid die nodig is voor bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de Europese normen voor luchtkwaliteit lijkt met de keuze voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam voorlopig nog niet in zicht.

6 juli 2011 Persbericht Hoezo Midden-Delfland snelweg.


Groen licht voor het gebied rond A4 Delft-Schiedam

"Een gebied van zeven vierkante kilometer tussen Delft en Schiedam krijgt een enorme impuls", aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt van Verkeer en Vervoer. Zij reageert op de positieve uitspraak van de Raad van State waarmee de A4 tussen Delft en Schiedam kan worden aangelegd. "Dit is een mooi succes voor het Rijk, de provincie en lokale en regionale partijen. Zij zetten zich samen in voor een betere bereikbaarheid in combinatie met vergroting van de leefbaarheid, behoud van landschap en natuur en versterking van de economische positie van de zuidelijke Randstad."

De aanleg van de zeven kilometer snelweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van deze regio, waar vervoer en transport zo belangrijk zijn voor de economie. De aanleg gaat bovendien gepaard met een complete ontwikkeling van het gebied zoals afgesproken in de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden, kano- en skateroutes en een nieuw natuurgebied. Het cultuurlandschap krijgt meer openheid en met de landbouw worden afspraken gemaakt voor een duurzame en economisch gezonde toekomst. Het sluipverkeer met bijbehorende verkeersonveiligheid zal afnemen. Verder komt tussen Vlaardingen en Schiedam een nieuw stadspark met recreatieve voorzieningen. Tot slot zal de leefbaarheid bij Overschie verbeteren. In totaal investeert de provincie Zuid-Holland 40 miljoen euro om de kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken.

De Bondt constateert dat door de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en belanghebbenden eindelijk het laatste stuk A4 kan worden aangelegd. "Er ligt een zorgvuldig opgesteld Tracébesluit voor de snelweg waarbij alle partijen zijn betrokken voor precieze afspraken over de inpassing van weg, inclusief garanties voor geluid, zicht en luchtkwaliteit. Die afspraken staan in het vandaag goedgekeurde Tracébesluit en in aanvulling daarop, de Bestuursovereenkomst IODS." In 2015 zal de A4 Delft-Schiedam open gaan voor verkeer.

De organisaties die aan IODS werken zijn: ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, gemeenten Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Delft, Maassluis, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB en Woonplus Schiedam.

6 juli 2011. Provincie Zuid-Holland.


Rijkswaterstaat mag A4 Delft-Schiedam aanleggen

Rijkswaterstaat mag beginnen met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren tegen het tracébesluit ongegrond verklaard. Het besluit maakt de aanleg mogelijk van het zeven kilometer lange, ontbrekende stuk van de A4.

In totaal 23 particulieren en organisaties hadden de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen. Zij vonden dat er goede alternatieven waren en meenden onder meer dat de nieuwe A4 nadelige gevolgen zou hebben voor natuurgebied Midden-Delfland en dat er meer geluidsoverlast zou ontstaan.
Volgens de Raad van State heeft de minister 'in redelijkheid de voorkeur mogen geven aan de aanleg van de A4 boven een van de aangedragen alternatieven'. Daarmee oordeelde de bestuursrechter dat het overheidsbesluit rechtmatig is. Met de luchtkwaliteit, veiligheid en geluidsbelasting is volgens de Raad van State voldoende rekening gehouden in het ontwerp.
Milieudefensie en de actiegroep 'Hoezo Midden Delfland snelweg' reageerden teleurgesteld op het besluit. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

6 juli 2011 Het Hele Westland.


Verlenging A4 kan van start gaan

De Raad van State heeft vanochtend het bezwaar tegen de aanleg van de snelweg A4 tussen Delft en en Schiedam van tafel geveegd. Rijkswaterstaat mag nu dus beginnen met het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam.

Verscheidene milieuorganisaties waaronder Milieudefensie en bewoners van het gebied tekenden vorig jaar bezwaar aan tegen het tracébesluit A4 waar toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer zijn handtekening onder zette. Zij vreesden geluidsoverlast, een verminderde luchtkwaliteit en nadelige gevolgen voor het natuurgebied Midden-Delfland.

Met het besluit van de Raad van State lijkt er een einde te komen aan decennialang gesteggel over het stuk snelweg. Milieuorganisaties en inwoners zijn fel tegen. Ook de gemeenten Schiedam en Delft zagen de verlenging niet zitten. Eurlings noemde het project vorig jaar nog 'een icoon van vertraging en bestuurlijke ellende'.

Met het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam ontstaat er een extra verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Als de schop dit jaar nog in de grond gaat, kan de nieuwe snelweg naar verwachting in 2015 in gebruik worden genomen.

Infrastructuur
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) is 'enorm blij' met de uitspraak. 'Na 50 jaar praten kan de schop de grond in. Dat is geweldig voor de weggebruikers, de mensen in het gebied, de Randstad en de economie', aldus de bewindsvrouw.

Ze trekt bijna 900 miljoen euro uit voor de aanleg van het 7 kilometer lange traject door natuurgebied Midden-Delfland. De weg wordt daarom verdiept aangelegd, er komt een tunnel bij Schiedam en ook wordt nieuwe natuur gerealiseerd.

Vermindering files
Het bedrijfsleven in Zuid-Holland heeft verheugd gereageerd op het groene licht. De sector verwacht dat de files tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk zullen verminderen. Het doortrekken van de A4 betekent een extra verbinding tussen de twee steden en moet de drukbereden A13 ontlasten.

'Hiermee komt een einde aan een halve eeuw discussie', aldus de bedrijven in een gezamenlijke reactie.

Ook de provincie Zuid-Holland is blij met het besluit. 'Een gebied van 7 vierkante kilometer tussen Delft en Schiedam krijgt een enorme impuls', zegt gedeputeerde Ingrid de Bondt van Verkeer en Vervoer.

Teleurstelling
Milieuorganisaties reageren bedrukt op het besluit. Het samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg', dat namens de milieuclubs bij de RvS bezwaar maakte tegen het tracébesluit, vindt dat met de nieuwe snelweg de 'groene long van de Randstad' op onacceptabele wijze wordt aangetast. De milieuclubs noemen het besluit 'droevig en teleurstellend'.

Milieudefensie valt over het oordeel van de raad dat de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd is. Volgens de milieuorganisatie is de uitstoot van gassen zoals berekend door de minister niet realistisch. In werkelijkheid ligt die veel hoger, onder meer omdat in het tracébesluit nog wordt uitgegaan van de kilometerheffing, hoewel die maatregel inmiddels van de baan is, zegt Milieudefensie.

'Vanaf dag één dat de A4 Midden-Delfland wordt geopend zullen de luchtkwaliteitsnormen op het Kethelplein worden overschreden met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van direct omwonenden', aldus Milieudefensie.

6 juli 2011 Trouw


Raad van State keurt aanleg A4 Midden Delfland goed!

Zojuist is bekend gemaakt dat de Raad van State - de hoogste bestuurlijke rechter in Nederland - het besluit van verkeersminister Camiel Eurlings tot de aanleg van de A4 Midden Delfland goedgekeurd heeft.

De conclusie van de Raad van State laat werkelijk niets te raden over: "De beroepen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond." (zie uitspraak (helemaal onderop)). Iedereen die tegen de snelweg was heeft ongelijk gekregen.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk, het tracébesluit voor de aanleg van de A4 Midden Delfland is dus nu onherroepelijk. Naar verwachting start begin volgend jaar de feitelijke aanleg.

6 juli 2011 A4 Midden-Delfland.nl


Bedrijfsleven blij met komst A4 Delft-Schiedam

Het bedrijfsleven is blij met de uitspraak van de Raad van State om het tracébesluit A4 Delft- Schiedam onherroepelijk te verklaren. Dat meldt MKB Nederland op haar website.

De Raad van State vindt dat de besluitvorming conform de wettelijke afspraken is verlopen, zodat de bouw van de A4 Midden-Delfland kan starten. Het bedrijfsleven in Zuid-Holland heeft tientallen jaren gelobbyd voor de aanleg van 7 kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam.

"Dit is meer dan terecht”, zegt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. "Er komt nu eindelijk een eind aan de soapopera rond de A4. Na meer dan een halve eeuw discussie kunnen ondernemers eindelijk de vlag uithangen. De lange files tussen Den Haag en Rotterdam zijn vanaf 2015 voorbij. En dat is winst voor elke ondernemer en automobilist in de Randstad."

Totaalpakket

Ook de gedeputeerde Ingrid de Bondt van provincie Zuid-Holland vindt het vanzelfsprekend dat de Raad van State het tracébesluit A4 Delft-Schiedam heeft goedgekeurd. “Samen met alle lokale en regionale partijen dringen we er sinds 1999 bij het Rijk op aan om niet alleen na te denken over 7 kilometer infrastructuur, maar over de kwaliteit van geheel Midden-Delfland. Alle tijd die is gestoken in een totaalpakket voor bereikbaarheid, leefbaarheid en landschap betaalt zich vandaag terug.”

Aad van Daalen, is transportondernemer en adviseur van Cargo Boss Van Daalen Transport. Zijn bedrijf lijdt schade door de files. "Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt het verkeersnetwerk robuuster, betrouwbaarder en veiliger. Bovendien zullen we minder hinder ondervinden van het sluipverkeer door het Westland. Daar ben ik natuurlijk blij mee. Toch zie ik de 7 kilometer snelweg slechts als onderdeel van een groter bereikbaarheidsplan. De aanleg van de Westelijke Oeververbinding is bijvoorbeeld ook erg belangrijk." Van Daalen is tevens bestuurslid van VNO-NCW Westland-Delfland en lid van brancheorganisatie TLN. Hij zal vanuit die functies blijven lobbyen voor een betere weginfrastructuur.

6 juli 2011 Telegraaf


Snelweg A4 tussen Delft en Schiedam dit jaar gegund

Den Haag - De doortrekking van de A4 van Delft naar Schiedam, de A4 Midden-Delfland, gaat door. Het 898 miljoen euro kostende project wordt eind dit jaar gegund.

De Raad van State veegde gisteren alle 23 bezwaren tegen de aanleg van tafel. Milieuorganisaties en bewoners van het gebied zijn niet overtuigd van de noodzaak van de zeven kilometer snelweg. Volgens hen zijn er goede alternatieven om de verkeersafwikkeling tussen Den Haag en Rotterdam te verbeteren. Verder vrezen zij dat de luchtkwaliteit met de aanleg zal verslechteren en dat er meer geluidsoverlast zal ontstaan.

6 juli 2011 Cobouw


Milieudefensie presenteert duurzaam verkeersplan Randstad Zuid
Filedruk daalt met 40% zonder nieuw asfalt

Amsterdam, 21 mei 2011 - Uit het vandaag gepubliceerde plan 'Bouwen aan een Groene Metropool' van Milieudefensie blijkt dat de filedruk in de regio Rotterdam - Den Haag met 40 procent daalt zónder nieuw asfalt aan te leggen. Grote infrastructurele projecten als de A13/A16 en de Blankenburgtunnel zijn dan niet nodig. De 2,2 miljard euro die daarmee vrij komt wordt geinvesteerd in trein, light-rail, metro en een iconisch netwerk van fietssnelwegen.

De beprijzingsmaatregelen uit het plan zijn doorgerekend door de adviesbureaus Goudappel Coffeng en CE Delft op verkeerskundige effecten, kosten en milieueffecten. Daaruit blijkt dat de files spectaculair dalen. Dat bewijst volgens Milieudefensie de effectiviteit van kilometerbeprijzing. Willem Verhaak: "De strategie van dit kabinet om al maar meer asfalt aan te leggen is onhoudbaar, met name in de Randstad. Het is peperduur en gaat ten koste van de leefbaarheid." Milieudefensie constateert dat het kabinet steeds meer alleen komt te staan in haar afwijzing van kilometerbeprijzing. Zo bepleitte deze week ook het Havenbedrijf Rotterdam de invoering van beprijzing en gaf wethouder Baljeu van Rotterdam aan dat te willen onderzoeken. Eerder gaven de Rai-vereniging en de ANWB al aan dat de invoering van een vorm van beprijzing onvermijdelijk is."

Groene metropool

Als de plannen van Milieudefensie worden uitgevoerd ontstaat een Groene Metropool, een stedelijk gebied waar leefbaarheid én bereikbaarheid hand in hand gaan. De keren dat mensen de auto laten staan is het openbaar vervoer een snel en comfortabel alternatief. Tegelijkertijd dalen emissies van schadelijke stoffen flink en dat leidt tot schonere lucht. Zo daalt de stikstofuitstoot met 8,5 procent en CO2 met 11 procent. De gemiddelde automobilist gaat er met het plan van milieudefensie financieel niet op achteruit.

Groene gebieden als het Bergse Bos en Midden-Delfland blijven behouden. 'Het gaat om belangrijke recreatiegebieden, de laatste stukjes natuur in de zuidelijke Randstad zijn van groot belang bij het behouden van de leefbaarheid in de regio', aldus Verhaak.

23 mei 2011. Persbericht Milieudefensie.

Red. Dit plan gaat er overigens wel vanuit dat de A4 Midden-Delfland is aangelegd!!


Prominenten sturen open brief tegen A4

Ter ondersteuning van de bezwaarschriften tegen de A4 Midden-Delfland hebben een aantal bekende Nederlanders een oproep naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Onder hen bevinden zich mensen als Maarten 't Hart, Wouter van Dieren en prof. Lucas Reijnders.

Vorige maand hield de Raad van State een hoorzitting over de bezwaren tegen het regeringsbesluit tot de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het resultaat daarvan gaf de tegenstanders een gevoel van voorzichtig optimisme. De uitspraak van de Raad van State wordt tegen het eind van deze maand verwacht en het is beslist niet uitgesloten dat het regeringsbesluit het daarin zwaar te verduren krijgt. In dat geval zal minister Schultz van Infrastructuur en Milieu terug moeten naar de Tweede Kamer. Voor een aantal bekende Nederlanders was dit aanleiding om de Eerste en Tweede Kamer nog eens goed met de neus op de feiten te drukken. In hun Open Brief vragen zij de volksvertegenwoordigers minister Schultz te bewegen om deze heilloze weg te verlaten nu het nog mogelijk is.

.......................................................................................................................................................

Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer

Met de A4 Midden-Delfland is minister Schultz een heilloze weg ingeslagen

Wij doen een beroep op onze volksvertegenwoordigers om op het Tracébesluit terug te komen

Als ondertekenaars zijn wij er van overtuigd dat met het besluit tot aanleg van de A4 door Midden-Delfland een verkeerde oplossing voor het congestieprobleem in de Zuidvleugel is gekozen.
Een verkeerde oplossing omdat:

  • deze A4 voor de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam geen enkel oplossend vermogen heeft en daarmee niet aan haar eigen doelstelling voldoet. Uit alle berekeningen, ook van Rijkswaterstaat zelf, is onomstotelijk vast komen te staan dat ook het verkeer op de A4 Midden-Delfland binnen de kortste keren vast komt te staan. Met betere alternatieven is onvoldoende rekening gehouden;
  • deze A4, hoe goed ingepast ook, het groene Midden-Delflandgebied onherstelbaar doormidden scheurt. Met de gepaard gaande luchtvervuiling en geluidsverstoring wordt ontoelaatbare schade aan mens en dier toegebracht. Alle compenserende en mitigerende maatregelen kunnen deze schade niet voorkomen;
  • deze A4 een onherroepelijke aanslag doet op Midden-Delfland als het laatste stukje recreatie-, groen- en stiltegebied in dit gedeelte van de Randstad;
  • deze A4 geen recht doet aan de - vaak met moeizame compromissen tot stand gekomen - wensen en afspraken met regionale partners op bestuurlijk en maatschappelijk vlak en daarmee in de toekomst ten ene male voldoende draagvlak ontbeert.

Zonder dat elke ondertekenaar alle argumenten voor zijn rekening neemt, zijn wij gezamenlijk van mening dat ex-minister Eurlings op onjuiste gronden het Tracébesluit heeft genomen. Wij verzoeken u minister Schultz te bewegen om deze heilloze weg te verlaten nu het nog mogelijk is.
Dat hiermee ook een besparing van ruim 1 miljard euro ingeboekt kan worden, is in deze tijd van strenge bezuinigingsdiscipline een niet onprettige bijkomstigheid.

13 mei 2011

Leen van Bree, ondernemer, Bree's New World
Wouter van Dieren, directeur IMSA Amsterdam en Lid Club van Rome
Wijnand Duyvendak, oud Tweede Kamerlid
Ingo Hansen, hoogleraar TU-Delft
Maarten 't Hart, schrijver
Arnold Heertje, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Remi Poppe, oud Tweede Kamerlid
Dirk Post, ondernemer, Transportbedrijf Post-Kogeko
Lucas Reijnders, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Peer de Rijk, directeur WISE
Mieke van der Weij, radio- en televisiepresentatrice

Persbericht 13 mei 2011


13.000 keer nee tegen A4, nu Raad van State aan zet

Op 20 en 21 april vindt bij de Raad van State de hoorzitting plaats van de beroepsprocedure tegen de A4 Delft-Schiedam. In de aanloop naar deze zitting heeft het samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg?' 13.000 handtekeningen aangeboden aan minister Schultz. Al deze 13.000 mensen hebben getekend omdat zij grote bezwaren hebben tegen de A4, zoals deze nu in het Tracébesluit staat beschreven.

Al tientallen jaren zijn er plannen voor aanleg van de omstreden weg dwars door het open en groene Midden-Delfland gebied. Steeds werd de weg tegengehouden door veel weerstand vanuit de regio, maar met behulp van de Crisis- en Herstelwet is het voormalig minister Eurlings dan toch gelukt om op 2 september jl. het Tracébesluit voor de weg te ondertekenen. Tegenstanders zijn het echter niet eens met dit Tracébesluit omdat onder andere nut en noodzaak van de weg niet bewezen zijn, de luchtkwaliteit dusdanig zal verslechteren dat Europese normen overschreden worden, de afspraken die gemaakt zijn over geluidsoverlast niet worden nagekomen en de natuur onacceptabel negatief wordt beïnvloed. De Raad van State wordt nu gevraagd om te beoordelen of het Tracébesluit en de totstandkoming hiervan inderdaad in strijd zijn met de wet.

13.000 keer nee tegen A4, nu Raad van State aan zet

Tevens zijn de tegenstanders van mening dat van een goede inpassing van de weg geen sprake is. Om dit duidelijk te maken hebben zij een dwarsdoorsnede van de weg op ware grootte nagebouwd. De weg zal een breedte gaan beslaan van twee keer vier rijbanen, wat neerkomt op 42 meter. 'Een afschuwelijke scheur dwars door het prachtige landschap van Midden-Delfland dat het laatste grote groene gebied in dit dichtbevolkte en industriële deel van de Randstad vormt', aldus de tegenstanders van de weg.

13.000 keer nee tegen A4, nu Raad van State aan zet

Het bezwaar dat is ingediend bij de Raad van State wordt gesteund door de 13.000 mensen die hun handtekening gezet hebben. De handtekeningen zijn vanochtend aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Op het laatste moment liet zij weten wel de handtekeningen in ontvangst te willen nemen, maar alleen in besloten kring. Het actiecomité is daarmee akkoord gegaan maar heeft tijdens de manifestatie de plechtige overhandiging van de handtekeningen herhaald met een look-a-like minister Schultz. Daarna onthulde zij het zicht op een dwarsdoorsnede van de A4: 2 taluds van 8 meter hoog met daartussen een strook snelweg van 42 meter breed, compleet met witte wegmarkeringen en het bijbehorende snelweglawaai. Ruim 80 mensen hebben aan de manifestatie deelgenomen. Al met al moet het overtuigende bewijs van zo veel onvrede met het besluit deze weg aan te leggen en de prachtige en stille omgeving in plaats van het geraas van een snelweg de minster op zijn minst toch doen twijfelen aan het besluit dat haar voorganger genomen heeft.

20 april 2011. Persbericht Hoezo Midden-Delfland snelweg?


Verzet tegen A4 bij Raad van State: kijk eens hoe die weg er uit ziet!

Op 20 en 21 april houdt de Raad van State een hoorzitting met de 23 personen/organisaties die tegen de aanleg van de A4 Delft-Schiedam in beroep zijn gegaan. Aan de vooravond hiervan, op maandag 18 april, wordt midden in het landschap van Midden-Delfland, naast het tracé van de weg, een dwarsdoorsnede van de A4 onthuld. Op ware grootte. Zo komt die er dus uit te zien. Tegelijkertijd worden zo'n 13.000 handtekeningen tegen deze A4 aan Minister Schultz overhandigd.

Het samenwerkingsverband "hoezomiddendelflandsnelweg.nl" grijpt de hoorzitting aan om nog één keer goed duidelijk te maken hoe groot het verzet tegen deze A4 is.
Het is nog steeds niet bewezen dat deze weg nodig is (integendeel, Rijkswaterstaat geeft zelf toe dat je ook op deze weg onmiddellijk in de file komt te staan), de afspraken met de regio zijn eenzijdig doorgedrukt en het natuurgebied Midden-Delfland wordt onherstelbaar aangetast.
Op maandag 18 april tussen 11.00-12.00 uur vindt een korte manifestatie op het zandlichaam van de A4 plaats. Het begint met de overhandiging van 13.000 handtekeningen tegen deze A4, in ontvangst te nemen door Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, die die ochtend op werkbezoek in Schiedam is. Daarna wordt, naast het tracé van de weg, een levensgrote dwarsdoorsnede van de A4 met een diepte van 8 meter onthuld, die laat zien welk effect deze weg op het landschap heeft.

Met de manifestatie wil het samenwerkingsverband "hoezomiddendelflandsnelweg.nl" kracht bij zetten bij de hoorzitting van de Raad van State over de 23 ingediende bezwaarschriften.

De manifestatie vindt plaats op maandag 18 april 2011, tussen 11.00 en 12.00 uur in Midden-Delfland, op het zandlichaam van de A4 bij de kruising met de Oostveenseweg.
Tom-tom: Schipluiden, Oostveenseweg 11; GPS: 51.957891/4.346398

15 april 2011. Persbericht www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl 


Strabag en Alpine in race voor A4

DEN HAAG - De aanleg van de A4 Midden-Delfland komt mogelijk in buitenlandse handen. Naast Volker Wessels zijn combinaties onder leiding van Strabag en Alpine door naar de dialoogfase. BAM en Strukton vallen buiten de boot. Rijkswaterstaat heeft de vervolgfase ingeluid voor de A4 Midden-Delfland. Drie combinaties zijn door naar de dialoogfase: als eerste Volker Wessels, Heijmans, Fluor en Boskalis, als tweede Strabag, TBI en Züblin en als derde Alpine, FCC en Rasenberg. BAM en Strukton bevestigen twee van de vier afvallers te zijn. Overigens hebben de partijen nog tot aanstaande dinsdag om de beslissing van Rijkswaterstaat aan te vechten bij de rechter. Opvallend is dat twee van de drie combinaties van over de grens komen. De kans is dus reëel dat de opdracht daarmee in buitenlandse handen komt. De Duitse/Oostenrijkse en de Spaanse combinatie hebben met TBI en Rasenberg wel allebei een Nederlandse combinatiepartner gezocht. Voor het project is bijna een miljard euro gereserveerd. Daarvoor moet een nieuwe verbinding tussen Den Haag en Rotterdam komen, deels halfverdiept, deels verdiept en deels in een landtunnel. Ook de aansluitingen met de A4 en de A20 en alle kruisingen en verbindingen horen bij de opdracht.

Tunnelbuizen

De snelweg verdwijnt grotendeels onder de grond in twee tunnelbuizen met elk vier rijstroken. Onderdeel van het d&c-contract is dat de markt na oplevering verantwoordelijk blijft voor acht jaar onderhoud aan de tunneltechnische installaties. Rijkswaterstaat geeft aan dat de tunnelinstallaties, de krappe ontwerpruimte en het beperkte draagvlak extra aandacht behoeven. "Voorkóm kinderziektes. Alles moet in één goed keer werken", is de boodschap aan de bouwers. Na ruim veertig jaar steggelen is het project eindelijk in een stroomversnelling gekomen en is de uitvoering medio 2012 gepland. Met de Crisis- en herstelwet in de hand loopt de aanbestedingsprocedure parallel met de tracéprocedure. Het tracébesluit wordt waarschijnlijk deze zomer onherroepelijk. De gunning staat gepland voor 1 september.

25 februari 2011 Cobouw


A4 bij Delft moet worden verlengd

MIDDEN-DELFLAND - 'De verlengde A4 tussen Delft en Schiedam moet worden aangelegd.' Dat vinden de meeste bezoekers van een informatiebijeenkomst over de A4 donderdagavond in Den Hoorn.

Veel bewoners en milieuorganisaties strijden al jaren tegen de komst van de nieuwe snelweg. De Raad van State doet in de periode eind mei, begin juni uitspraak over de nog aan te leggen A4.

Mocht de Raad van State groen licht geven dan zou het verkeer in 2015 over de nieuwe snelweg moeten rijden.

25 februari 2011 RTVWest


Tracébesluit A4 Steenbergen getekend

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het tracébesluit Dinteloord-Bergen op Zoom, gedeelte A4 Steenbergen, getekend. Met dit nieuwe stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de A4 – de economische ruggengraat van de Randstad – verder versterkt en de verbinding met de Antwerpse haven robuust.

De aanleg ontlast bovendien het lokale wegennet waardoor het leefmilieu en de verkeersveiligheid verbeteren. Vanaf 2013 reizen automobilisten bijna 30% sneller tussen Rotterdam en de grens met België.

De A4 in West-Brabant
Het besluit gaat in totaal over 21 kilometer snelweg, waarvan de eerste 6 kilometer in 2007 al zijn aangelegd tussen Bergen op Zoom en Halsteren. Door dit eerste traject verminderde de verkeersdrukte in de binnenstad van Halsteren met 40%.

Het nieuw aan te leggen deel wordt zo goed mogelijk in het landschap ingepast. Een deel wordt verdiept aangelegd, er worden vijf viaducten gebouwd, twee bruggen, twee onderdoorgangen voor onder meer landbouwverkeer en het eerste aquaduct van Noord Brabant.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in faunatunnels en ecoduikers. Ter hoogte van de Steenbergse Vliet wordt de ecologische verbindingszone doorgezet. De nieuwe snelweg kost € 250 mln en wordt een autosnelweg met 2x2 rijstroken. De tweebaans snelweg tussen Bergen op Zoom en Dinteloord is naar verwachting eind 2013 gereed.

Tracébesluit
De A4 – ofwel Zoomweg – is al decennia onderwerp van gesprek. Aan het huidige tracébesluit gingen jaren van overleg en onderzoek vooraf. Nadat tien jaar geleden het oostelijk tracé om Steenbergen deels vernietigd werd, ontstond de voorkeur voor de A4 ten westen van Steenbergen mét een aquaduct. Door de markt tijdig te betrekken, bleek de bouw van een aquaduct economisch haalbaar.

Naar verwachting ligt het Tracébesluit vanaf begin maart zes weken ter inzage in o.a. de gemeentehuizen van Bergen op Zoom en Steenbergen en het informatiecentrum van Rijkswaterstaat in Steenbergen.

17 februari 2011 Rijkswaterstaat


13 oktober 2017